+48 504 228 856

stowarzyszeniepp@op.pl

Walne Zebranie Członków SPP

Walne Zebranie Członków SPP

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

PORZĄDEK
SPRAWOZDAWCZEGO
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania
zaplanowanego
na dzień 28 lutego 2019 roku
o godz. 19.00 w siedzibie SPP

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad:
• Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
• Informacja prezesa o pracy Zarządu SPP oraz podejmowanych działaniach w organizacji w przekroju całego roku 2018
• Przedstawienie przez skarbnika sprawozdania finansowego za rok 2018 i jego zatwierdzenie.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocena pracy zarządu przez Komisję.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia.
6. Uzupełnienie składu Zarządu SPP w drodze kooptacji, na funkcji sekretarza.
7. Wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.